تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:48 | نویسنده : خانم بشیری |


تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:47 | نویسنده : خانم بشیری |


تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:47 | نویسنده : خانم بشیری |


تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:46 | نویسنده : خانم بشیری |


تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:46 | نویسنده : خانم بشیری |
:تشکیل جلسات سبک شناسی تاریخ و هنر و مرور آثار برجسته

۴.کانون عکاسی:آموزش برپایه نمایشگاه معرفی اثر هدایت گروه ها

۵.کانون فیلم :برپایه نمایشگاه معرفی اثر

۶.کانون ادبی محله :متشکل نمودن علاقمندان برگزاری شب های شعر و قالب 

۷.کانون نمایش :جذب گروه ها و افراد علاقمند آموزش برای پرداختن ب موضوعات اجتماعی ومورد علاقه محتاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:42 | نویسنده : خانم بشیری |

۲فعالیت های آموزشی راه اندازی نمایشگاه های آثار جذب علاقمندان در رشته های مختلفتاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:41 | نویسنده : خانم بشیری |
:شناسایی خبرنگاران محله متشکل نمودن آنها درقالب کانون فعالیت آموزشی وحوزه خبرنگاری

  تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:40 | نویسنده : خانم بشیری |
:شناسایی خبرنگاران محله متشکل نمودن آنها درقالب کانون فعالیت آموزشی وحوزه خبرنگاری

  تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:40 | نویسنده : خانم بشیری |
:شناسایی خبرنگاران محله متشکل نمودن آنها درقالب کانون فعالیت آموزشی وحوزه خبرنگاری

  تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 14:40 | نویسنده : خانم بشیری |